Pristupnica u elektronskoj formi

Ime
Prezime
JMBG
Ime jednog roditelja
Mesto rođenja
Adresa stanovanja
Kontakt telefoni
Email adresa
Zanimanje
Broj Lične karte / Mup
Oblast u kojoj najviše možete doprineti stranci
Izjavljujem da prihvatam Statut i Program Vlaške stranke.