Statut

С Т А Т У Т
ВЛАШКЕ СТРАНКЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
Влашка странка је политичка организација настала са циљем да ради на уједињењу Влаха Србије, уз подстицање њиховог политичког деловања, као аутохтоне популације на просторима где вековима живе.
Уз заступање интереса Влаха, на читавој територији Србије, а посебно на простору између Мораве, Дунава и Тимока, где живи највећи број припадника влашке етничке групације, Влашка странка жели да доприносе утврђивању научне истине о пореклу Влаха, унапређењу њихових права, економског напретка, развоју демократских принципа и интеграција, како у оквиру Републике Србије, тако и у оквиру заједнице евопских народа.
Влашка странка (у даљем тексту: ВС) је политичка странка, чији је основни документ овај Статут.

Члан 2
Назив странке:
– на српском језику, ћириличким писмом: ВЛАШКА СТРАНКА

Скраћени назив странке:
– на српском језику ћириличким писмом: ВС

Седиште странке: Неготин, Краљевића Марка број 2
Влашка странка има печат, којим оверава своје пословање и платни промет.
Печат је округлог облика, са текстом „Влашка странка“, на српском језику, ћириличним писмом (по горњем ободу) .
У средини печата је симбол ВС, стилизовано сунце, са 12 кракова и са скраћеним називом странке: ВС (испод симбола).
Странка има заставу, са симболом (стилизовано сунце са 12 кракова) и полеђином обојеном плавом бојом. На застави може да буде исписано име странке.
Странка на јавним скуповима и промоцијама може истицати заставу у складу са Законом о политичким странкама.

Члан 3
ВС је правно лице са правима и обавезама садржаним у важећим прописима, у овом Статуту и другим документима странке.
ВС пред трећим лицима и пред државним органима представља и заступа председник странке или, у случају његове спречености, лице које одреди Председништво.
ВС обавља своју делатност на територији Републике Србије.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 4
Циљеви ВС су да:
-учествује у политичком и јавном заступању интереса Влаха Србије,
-посредством својих изабраних представника учествује у раду Националног савета
Влаха, месним заједницама, као и локалним и републичким представничким телима,
-својом делатношћу служи онима који се изјашњавају као Власи, било да су у питању
појединци или организације које припадају влашкој заједници,
-подржава очување језичке културе и идентитета Влаха,
-оствари пуну и праву равноправност Влаха у Србији на свим подручјима друштвеног, економског и јавног живота,
-сарађује, негује и развија односе са регионалним и међународним организацијама.

Члан 5
Приоритетни задаци ВС су:
-очување културне баштине и идентитета влашке националне мањине, неговање влашког говора, језика и културе,
-залагање да национални састав запослених у државној управи, државним и јавним
предузећима и јавним установама буде приближан националном саставу становништва подручја на којима ови органи функционишу,
-регионализација и децентрализација Србије,
-оживљавање села у којима живи влашко становништво, као и у читавој Србији,
-успостављање равноправности свих етничких заједница и грађана Србије у духу европских и општеприхваћених, демократских начела,
-подржавање тежњи друштвеног самоорганизовања Влаха – оснивања организација и
удружења и групација – у областима образовања, васпитања, информисања, употребе језика, науке и културе,
-развој инфраструктуре и унапређење села, уз оживљавање сеоског туризма, као предуслова за спречавање негативних миграција,
-остваривање социјалне и правне сигурности Влаха у Србији, као и гарантовање људских и мањинских права у оквиру Републике Србије,
-унапређивање привреде, израда и имплементација стратегије отварања радних места
-регионализација, изградња и јачање веза између региона,
-испуњавање услова за прикључење Европској унији,
-јачање заједништва Влаха у Србији и другим земљама где они привремено или трајно живе.

Члан 6
ВС може, ради остваривања својих политичких циљева, да се удружује са другим политичким организацијама и асоцијацијама.
Одлуку о удруживању доноси Председништво ВС, које се стара и о њеном спровођењу.

III ОРГАНИЗАЦИЈА СТРАНКЕ

Члан 7
Влашка странка функционише кроз Одборе:
-Месне
-Општинске (Градске)
У оквиру странке делују и Актив жена и Омладински савет.

Члан 8
Месни одбори се организују по месним заједницама и броје 5 или више чланова. Месни одбор има председника, потпредседника и секретара.

Члан 9
Општински (Градски) одбори су организовани по општинама (градовима) и састоје се од пет или више Месних одбора, или 25 чланова са територије те Општине.
Општински (Градски) одбор има председника, заменика и секретара.

Члан 10
Ближа упутства о раду Месних и Општинских (Градских) одбора, као и Актива жена и Омладинског савета доноси Председништво Влашке странке.

IV РАСПУШТАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНА

Члан 11
Одлуку о суспензији месних и општинских (градских) органа доноси Председништво странке, у случају повреде аката странке. У том случају Председништво странке именује Повереништво које преузима послове и задатке органа који су суспендовани.

V ОРГАНИЗАЦИЈА ВС ВАН СРБИЈЕ

Члан 12
Влашка странка формира своје огранке (Одбор и Месни одбор) у иностранству (ван Републике Србије) ради окупљања чланова ВС међу грађанима који тамо привремено или трајно живе и раде, а који прихватају Статут и Програм Влашке странке.
Начин организовања и рада организације ВС у иностранству идентичан је организовању и раду ВС у Републици Србији, са свим правима и обавезама.

VI ЧЛАНОВИ ВС

Члан 13
Редован члан ВС може да буде сваки пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије, који прихвата Статут и Програм ВС, као и активну улогу у раду ВС, и који своју намеру за сарадњом изрази потписивањем приступнице, у штампаном облику или у електронској форми.
Сваки члан добија чланску карту.
Члан странке има право на правну заштиту у случају јавног дискредитовања и угрожавања његових права због припадности ВС или обављању страначких послова.
Члан друге политичке странке не може да буде редован члан ВС.
Влашкој странци може, колективно, да приступи и друга политичка странка, уколико о томе одлуку донесе одговарајући орган странке која изрази намеру за приступањем. О прихватању захтева за приступање одлучује Председништво ВС.
Изјаву о приступању која уједно представља и молбу за пријем у индивидуално чланство ВС, прихвата Председништво ВС.
О индивидуалном чланству чланова организације која колективно приступа ВС одлучује Председништво ВС. Председништво има право да, у оправданом случају, одбије приступање ВС појединих чланова странке која колективно приступа.
Индивидуални члан странке која колективно приступа ВС обавља своје активности у месној организацији ВС у свом месту становања или у најближој месној организацији, на основу одлуке Председништва ВС.

Члан 14
Поред редовних, ВС може да има и почасне чланове.
Звање почасног члана, као и почасну функцију у ВС додељује Председништво ВС. На предлог чланова, Председништво може да изабере и почасног председника ВС.

Члан 15
Чланство у странци престаје његовим иступањем, брисањем са списка чланова, односно искључивањем, уколико члан приступи другој регистрованој политичкој странци, или смрћу индивидуалног члана.
У случају кршења одредаба Статута, Програма или других правилника ВС, одлука органа странке, односно, деловања којим се нарушава углед ВС, или који је у супротности са интересима политичке странке, Председништво може да се:
-јавно огради од члана ВС,
-да смени члана са функције коју има у ВС, као и у другим представничким телима или органима, а на коју га је кандидовала, односно изабрала ВС,
-да искључи члана ВС

Члан 16
ВС у писаној и електронској форми води евиденцију о својим члановима.
Евиденција о члановима садржи: име и презиме члана, име једног од родитеља, пребивалиште и адресу (електронску адресу и број телефона), јединствени матични број грађана и датум учлањивања и престанка чланства.
Приступнице чланова странке чувају се у седишту странке.
ВС води посебну евиденцију о својим преминулим члановима.

Члан 17
Поред редовних, почасни чланови такође имају право да учествују у раду и манифестацијама ВС.
Само редовни чланови имају право да бирају органе ВС.

Члан 18
Дужност члана је:
-да поштује одредбе основних докумената ВС, као и одлуке органа странке,
-да својом интелектуалном, моралном и материјалном подршком, сразмерном својим
могућностима, јача остваривање циљева ВС,
-да испуњава преузете обавезе.

VII ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ВС

Члан 19
ВС је организована на територији Републике Србије, за грађане који прихватају Програм и Статут странке.
Странка може имати своје организационе јединице и у иностранству у складу са Законом.

Органи странке:

– Скупштина
– Главни одбор
– Председништво
– Надзорни одбор
– Политички савет

Поред наведених органа, по потреби могу се основати и привремени одбори и комисије.
Председника странке и заменика бира Скупштина, са мандатом од 4 године.
Органи ВС пуноважно одлучују уколико седницама присуствује више од половине чланова одређеног органа странке, а одлуке се доносе уколико за њих гласа више од половине присутних чланова.

VIII СКУПШТИНА СТРАНКЕ

Члан 20
Скупштина је највиши орган странке коју сачињавају по 3 представника Општинских (Градских) одбора који имају до 100 чланова, по 5 представника Општинских (Градских) одбора који имају више од 100 чланова, сви одборници Општинских (Градских) Скупштина, посланици у Скупштини Републике Србије, чланови Председништва, чланови Главног одбора, чланови Надзорног одбора.
Мандат Скупштине је 4 године.
Скупштина се одржава према потреби, а најмање једанпут годишње.

Члан 21
Надлежности Скупштине су да:
-усваја Статут и измене и допуне Статута ВС,
-утврђује програм и политику ВС,
-бира и разрешава председника и заменика председника, на период од 4 године,
-утврђује финансијску политику ВС,
-одлучује о промени назива и престанку рада ВС,
-доноси пословник о свом раду,
-доноси одлуку о престанку рада и располагању имовином ВС.

Члан 22
Седницу Скупштине сазива председник ВС а предлог дневног реда утврђује Председништво.
Ванредна седница може се сазвати на предлог Главног одбора, или на захтев, најмање,
две трећине Општинских (Градских) одбора.

Члан 23
Скупштина пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине чланова Скупштине.
Гласање на Скупштини је јавно, осим ако Скупштина другачије не одлучи.
Одлука на Скупштини је донета ако за њу гласа више од половине присутних делегата.
Избор председника и заменика председника врши се тајним или јавним гласањем о чему Скупштина доноси одлуку пре гласања.

Члан 24
Изборна Скупштина ВС одржава се сваке 4. године.
Чланови Изборне скупштине бирају се на исти начин као и код редовног заседања Скупштине.

IX ГЛАВНИ ОДБОР

Члан 25
Између две седнице Скупштине Главни одбор је највиши орган ВС.
Главни одбор заседа два пута у години, или чешће по потреби.
Главним одбором руководи Председништво Странке а седницама ГО председава председник или неко од чланова Председништва, кога овласти председник.
Главни одбор чине по два представника општинских (градских) одбора, одборници СО, посланици и чланови Председништва.
Између два заседања Скупштине, Главни одбор може кооптирати нове чланове које предложе новоформирани општински одбори као и заменити изабране на предлог општинских одбора.
Одлуке донете на седници Главног одбора су пуноважне ако седници присуствује више од половине чланова и ако за одлуку гласа више од половине присутних чланова.

Члан 26
Надлежности Главног одбора:
-утврђује предлог политике и програма ВС и упућује Скупштини на усвајање,
-одлучује о учешћу ВС на изборима самостално или у коалицији на свим нивоима,
-доноси одлуке и препоруке везане за рад странке,
-утврђује предлоге измена и допуна Статута ВС,
-врши избор комисија и радних тела Странке,
-усваја финансијски извештај ВС за пословну годину
-разматра иницијативе за разрешавање председника и заменика председника
-одлучује о свим другим питањима значајним за рад ВС.

X ПРЕДСЕДНИШТВО

Члан 27
Председништво Влашке странке сачињавају :
-председник ВС
-заменик председника ВС
-потпредседници ВС
-председник Политичког савета
-генерални секретар ВС
-председница Актива жена
-председник (председница) Омладинског савета

Члан 28
Надлежности Председништва :
-предлаже политику ВС за наредни период органима ВС,
-одлучује о постизборним коалицијама од општинског до републичког нивоа,
-утврђује коначну листу кандидата ВС за посланике, одборнике и друге функције,
-припрема и заказује седнице ГО
-доноси коначну одлуку о искључењу из ВС функционера и чланова,
-предлаже Скупштини кандидате за чланове Главног одбора,
-бира генералног секретара странке
-бира портпарола Странке,
-предлаже кандидате за чланове комисија и радних тела ВС,
-доноси одлуку о суспензији општинских и месних одбора и именовању Повереништва

Члан 29
Председништо сазива председник или заменик председника ВС.
Одлуке донете на седници Председништва су пуноважне ако седници присуствује више од половине чланова и ако за одлуку гласа више од половине присутних чланова.

XI ПРЕДСЕДНИК, ЗАМЕНИК И ПОТПРЕДСЕДНИЦИ

Члан 30
Председник Влашке странке заступа и представља ВС у земљи и иностранству.
Председник ВС је обавезан да спроводи одлуке Председништва, Главног одбора и
Скупштине ВС.

Члан 31
Председник ВС не може доносити одлуке самостално, без претходне сагласности
Председништва ВС о свим питањима важним за њен рад.

Члан 32
Заменик председника ВС замењује председника у случају његове одсутности или спречености да обавља функцију.

Члан 33
Потпредседници ВС помажу председнику и заменику председника у спровођењу одлука органа ВС.
Потпредседници су за свој рад одговорни председнику, заменику председника и Скупштини.

Члан 34
Председник и заменик председника Странке бирају се на редовној Изборној Скупштини јавним гласањем на период од 4 године.
За председника и заменика председника ВС изабрани су кандидати који су добили већину гласова од присутних делегата Скупштине.
Потпредседници Странке су, по функцији, председници општинских (градских) одбора.

Члан 35
Функција председника, заменика председника или потпредседника Странке престаје:
-оставком,
-разрешењем,
-смрћу.

Члан 36
Разлози за разрешење председника, заменика и потпредседника су:
-битна повреда Статута странке
-деловање противно Програму и утврђеној политици странке,
-неизвршавање одлука Скупштине и Главног одбора странке
Предлог за разрешење председника, заменика или потпредседника странке могу да поднесу Главном одбору:
-две трећине чланова Председништва
-две трећине чланова Главног одбора
Председништво је дужно да, по пријему предлога за разрешење, сазове седницу Главног одбора. Седница Главног одбора по овом питању мора да се одржи у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема предлога за разрешење.
Уколико Главни одбор утврди да је предлог основан, доноси одлуку о заказивању Скупштине странке ради изјашњења о предлогу за разрешење.
Ако Скупштина донесе одлуку о разрешењу, већином гласова од укупног броја присутних чланова, спроводи се поступак избора нових функционера, на истој седници Скупштине.

XII ПОЛИТИЧКИ САВЕТ

Члан 37
Политички савет странке је орган странке који разматра сва политичка питања од интереса за странку и њене надлежне органе, подноси предлоге и иницијативе и даје мишљење о политичким одлукама других органа странке.
Политички савет бира Главни одбор на предлог Председништва странке.
У раду Политичког савета учествују чланови Председништва са правом гласа.
Политички савет бира председника из својих редова.
Чланови Политичког савета, поред чланова ВС, могу бити и истакнуте јавне, ванстраначке личности.
Одлуке донете на седници Политичког савета су пуноважне ако седници присуствује више од половине чланова и ако за одлуку гласа више од половине присутних чланова.
Мандат чланова Политичког савета траје 4 године.

XIII ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР СТРАНКЕ

Члан 38
Генерални секретар странке је оперативни пословни орган странке који:
-прати стање организације странке и подноси предлоге, извештаје, иницијативе
-руководи пословањем странке
-стара се о законитости рада странке
-обавља друге послове по овлашћењу председника странке
Мандат генералног секретара траје 4 године.

XIV НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 39
Надзорни одбор се оснива за послове контроле прихода и расхода странке.
Надзорни одбор има 5 члана које бира Главни одбор изван свог састава, на почетку календарске године.
Одлуке донете на седници Надзорног одбора су пуноважне ако седници присуствује више од половине чланова и ако за одлуку гласа више од половине присутних чланова.
Надзорни одбор је дужан да на крају године (мандата), поднесе извештај Главном одбору странке.

XV АКТИВ ЖЕНА

Члан 40
Aктив жена је добровољна организација женских чланова странке, која се организује и ради у оквиру странке.
Актив жена је самосталан у свом раду, у оквирима које дефинишу општи акти странке.
Организација и начин рада Актива жена уређује се оснивачком одлуком коју доноси Скупштина Актива жена, а производи дејство на основу потврде Председништва странке о сагласности са обавезама из претходног става овог члана.

XVI ОМЛАДИНСКИ САВЕТ

Члан 41
Омладински савет странке је добровољна организација младих чланова странке, до 27. године старости, која се организује и ради у оквиру странке.
Омладински савет је самосталан у свом раду, у оквирима које дефинишу општи акти странке.
Организација и начин рада Омладинског савета уређује се оснивачком одлуком коју доноси Скупштина Омладинског савета, а производи дејство на основу потврде Председништва странке о сагласности са обавезама из претходног става овог члана.

XVII ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 42
Рад свих органа ВС је јаван, осим у случајевима када интереси ВС захтевају да се јавност искључи из рада неког органа о чему се доноси посебна одлука тог органа.
Нико нема права да спречи било ког члана ВС или представнике средстава јавног информисања да присуствују седницама органа ВС.
Влашка странка, сходно Закону, свој оснивачки акт, лично име заступника ВС, Програм, Статут и друге акте, објављује на свом интернет сајту.

XVIII ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ВС

Члан 43
У Влашкој странци се не плаћа чланарина.

Члан 44
Влашка странка има жиро-рачун, посредством кога обавља послове платног промета.
За свој рад Влашка странка обезбеђује средства:
-од поклона чланова и функционера ВС,
-од добровољних прилога чланова и симпатизера,
-из буџета локалних самоуправа и Републике,
-на други законом дозвољен начин, у складу са Законом о финансирању политичких
странака.

Члан 45
Влашка странка води пословне књиге и испуњава обавезе које се односе на подношење извештаја о финансијском пословању у складу са важећим прописима.
За финансијско пословање, вођење књига и подношење извештаја ВС одговоран је председник ВС, који обавља и послове одржавања контаката са надлежним органима.

XIX ПРЕСТАНАК РАДА ВС

Члан 46
Влашка странка може престати са радом само на основу одлуке Скупштине, или у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада ВС, Скупштина одлучује о средствима, као и о начину располагања имовином странке.

XX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47
Даном ступања на снагу овог Статута ВС престаје да важи Статут Влашке демократске странке, од 19. марта 2011. године.
Измене и допуне Програма и Статута ВС врши се на начин и по поступку његовог доношења.

Члан 48
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине ВС.
Сва остала акта ВС морају се ускладити са овим Статутом у року од 60 дана од дана његовог ступања на снагу

Скупштина Влашке странке

П р е д с е д н и к,
примаријус др Синиша Челојевић