Program

ПРОГРАМ
ВЛАШКЕ СТРАНКЕ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Власи су национална мањина чија је матична држава Србија, у којој живе заједно са осталим мањинама и већинским народом, на читавој њеној територији, а посебно између Мораве, Дунава и Тимока, где живи највећи број припадника влашке етничке групације. Влашка странка жели да доприносе утврђивању научне истине о пореклу Влаха, унапређењу њихових права, друштвено-економског напретка, очувању и унапређењу говора и језика, развоју демократских принципа и интеграција, како у оквиру Републике Србије, тако и у оквиру заједнице евопских народа. Реализација овог Програма представља гаранцију очувања влашке етничке групације на овим просторима.

1. ЗАСТУПАЊЕ ИНТЕРЕСА ВЛАХА СРБИЈЕ
-Основу политичког програма Влашке странке чини намера да у политичком и јавном животу заступа интересе Влаха Србије, који су, у најкраћим цртама, дати у преамбули овог документа.
-Влашка странка ће, посредством изабраних представника учествовати у раду Националног савета Влаха, као и у месним заједницама, општинским (градским) и републичким представничким телима.
-Влашка странка ће, као и до сада, својим активностима доприносити афирмацији свих оних који се изјашњавају као Власи, било да су у питању појединци или организације које припадају влашкој заједници.
-Крајњи циљ Влашке странке је остваривање пуне и праве равноправности Влаха у Србији, у свим областима друштвеног, економског и јавног живота, за шта је, један од предуслова и увођење језика и писма у званичну употребу.
-Влашка странка ће развијати и јачати везе међу разним групама Влаха, негујући њихово национално заједништво, како у оквиру странке, тако и у оквиру других организација и удружења.
-Влашка странка ће се трудити да буде аутентични представник Влаха Србије остварујући, развијајући и негујући сарадњу са регионалним и међународним организацијама.

2. РАВНОМЕРНИЈИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ СВИХ РЕГИЈА У СРБИЈИ –
РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА ДРЖАВЕ

-Влашка странка перспективу опстанка влашког живља у Србији види у економски и политички јакој држави у којој ће све регије бити равномерно развијене. То би уједно значило да ће и општине са значајним бројем влашког живља имати економску равноправност са осталим развијеним центрима у Србији.
-Предуслов за реализацију оваквог циља представља постојање политичке воље да се у понудама економских и других потенцијала нађу и ове средине, али и улагање државе у инфраструктуру и оних делова Србије у којима живи влашко становништво.
-При томе треба имати у виду да економски развој регија у којима живе Власи, треба темељити на побољшању путне, речне и железничке инфраструктуре и привредних капацитета, при чему је потребно, уз ревитализацију постојећих, градити и нове, на темељу природних ресурса које ове регије имају.

3. ОЖИВЉАВАЊЕ СЕЛА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ И КРАЈИНЕ
-Потребно је, перманентно, инсистирање да се, посредством институција система, донесе одговарајућа законска регулатива, за економско и свако друго оживљавање села, што би допринело да се и припадници влашке мањине, у значајнијем броју, врате у родни крај.
-Оживљавање традиционалних пољопривредних грана на просторима где вековима живе Власи, при чему треба реактивирати задругарство, на модерним основама (удружења и асоцијације), у циљу стварања услова (директним улагањем) да оне постану исплативе (виноградарство, воћарство, повртарство, сточарство, пчеларство, лов и риболов, прерада шумских плодова и лековитог биља и производња здраве хране).
-Оживљавање (директним улагањем), сеоског туризма и производње здраве хране, како за потребе тржишта у Србији, тако и за пласман у државе Европске уније, уз стварање аутентичних брендова са подручја на којима живи претежно влашко становништво.
-Повраћај сеоске имовине и њено стављање у функцију стицања прихода, оживљавањем сеоског туризма.
-Отварање сеоских пољопривредних задруга (удружења и асоцијације) и обезбеђење протока производа и роба, уз гарантоване откупне цене.
-Конституисање мањих и ефикаснијих општина, као противтежа садашњим прегломазним и неефикасним општинама и градовима.

4. СРБИЈА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
-Чланство Србије у Европској унији представља најбољу опцију за регионални развој и оних делова Србије у којима живи влашко становништво.
-Први корак ка том циљу треба да буде децентрализација и регионализација државе, као и отварање нових граничних прелаза, са циљем бољег прекограничног повезивања и учешћа у пројектима Европске уније.
-На подручју Источне Србије (долина Мораве, Тимока и Дунава), безцаринске и индустријске зоне треба да буду предуслов економског развоја. Дунав, као европска артерија, преко које се повезују транспортни путеви од Северног до Црног мора, основ је и предност свестраног развоја (производња техничке робе, хране, биохране).
Томе треба додати и капацитете за прераду отпада, боље искоришћење туристичких потенцијала, ХЕ „Ђердап 1 и 2“, РТБ Бор и Мајданпек, као изузетан потенцијал за отварање нових радних места, што би охрабрило повратак радно способног становништва, али и повећање пласмана страног капитала и у оне делове Србије у којима живи влашко становништво.

5. ЕКОНОМСКА, СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА СИГУРНОСТ ГРАЂАНА
-Обезбеђивање веће сигурности сеоског и градског становништва и заштита њихове имовине.
-Побољшање рада и опремање сеоских амбуланти и веће присуство здравствених радника у свим срединама.
-Систематско стварање услова за збрињавање болесних, старих и изнемоглих лица, ангажовањем институција система (старачки домови, патронажна служба, кућно неговање са филијалама у сваком селу).

6. ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА ДЕЦЕ И ПОВЕЋАЊЕ НАТАЛИТЕТА
-Обезбеђење средстава за стипендирање обдарених ученика који су слабог материјалног стања.
-Повећање наталитета становништва формирањем Фонда за финансирање новорођене деце (из кога би се породицама исплаћивале надокнаде-за друго дете-200 евра, треће-350 евра и четврто-500 евра).
7. ПОБОЉШАЊЕ И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
-Рекултивисање земљишних и обрадивих површина и њихово поновно стављање у функцију производње пољопривредних производа.
-Очување природних вредности (шумски ресурси, изворишта воде, река, земљишта, ваздуха), као основе за бољу и здравију животну средину.
-Увођење и поштовање високих еколошких критеријума, очување животне средине и постојећих природних вредности од свих врста техногеног и антропогеног загађења и просторне деструкције, уз усвајање локалних еколошких пројеката.
-Формирање централних и регионалних депонија са рециклажом и производним програмима са топлотним системима за загревање стамбених насеља.
-Рекултивација и враћање простора у првобитно стање, комплетном заштитом вода, ваздуха и земљишта, које би се дефинисало националном стратегијом еколошког оздрављења, уз оперативно реализовање те стратегије на терену, коју би контролисала надлежно министарство.

8. ОЧУВАЊЕ ИСТОРИЈСКИХ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
-Даља популаризација и рад на доступности што већем броју људи, како из земље тако и из иностранства, изузетних историјских споменика (Феликс Ромулијана, Врело Шаркамен, Фетислам, Виминацијум, римско наслеђе у Подунављу, Кучеву, Голубцу,В.Градишту), али и природни и други потенцијали као што су Лепенски Вир, Вратњанске капије и Ђердапска клисура.

9. МУЛТИЕТНИЧНОСТ И ТОЛЕРАНЦИЈА
-Инсистирање на захтеву за комплетирање и имплементацију европски оријентисаних закона о мултиетничком и мултикултуралном друштву и његову примену на влашки ентитет.

10. УРБАНИСТИЧКО И ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА
-Изградња пројектне документације за урбанистичко уређење простора.
-Стављање под заштитом општина и градова градске и сеоске имовине која има историјски значај.
-Развој инфраструктуре и унапређење животног простора, уз очување природних богастава-шума и вода.
-Свако насеље треба да има водовод са исправном пијаћом водом, канализацију повезану на систем централне канализационе мреже са исправним системом за пречишћавање, али и адекватно решено питање складиштења чврстог комуналног отпада, уз постојање централне депоније у којој би се вршила рециклажа, у складу са највишим еколошким стандардима.
-Подразумевајуће је и постојање гасоводне мреже, где год за то постоје реалне могућности.
-Изградња оптичке дигиталне централе је предуслов постојања квалитетне телефонске покривености, али и осталих комуникационих достигнућа за свако домаћинство.
-У свим месним заједницама треба обезбедити функционалну здравствену и ветеринарску заштиту.
-Реновирање старих и стављање у функцију новоизграђених домова културе, основ су за неговање и очување традиционалног и другог културног наслеђа.
-Квалитетно одржавање образовних институција, поготово у сеоским срединама, као и очување постојећих и изградња нових спортских терена, предуслов су за веће присуство младе генерације у селима.
-Изградња нове и квалитетно одржавање постојеће путне мреже.
-Израда акциониог план за пошумљавање и повећање дрвног потенцијала.

Скупштина Влашке странке